Algemene voorwaarden verhuur

VERHUURVOORWAARDEN

1. Prijsstelling:

De prijsstelling op aanvraag is vrijblijvend, en geldig 3 maanden na aanmaakdatum. Al onze prijzen zijn genoemd exclusief BTW , welke door de overheid gesteld is op 21 %. Onze verhuur prijzen gelden voor maximaal 24 uur vanaf het moment van afname , waarbij de apparatuur voor 12.00 uur terugbezorgt dient te worden op een door ons bepaalde plaats. De factuur bestaat uit huurprijzen voor goederen , 21 % BTW , Vervoerskosten, personeelskosten , evt. aanmaning/annuleringskosten. Prijzen zijn altijd in Nederlandse valuta.

2. Borgstelling:

Bij afname van goederen zal een borg betaald dienen te worden. Deze is gesteld op 50 % van het factuur bedrag , met een minimum van € 75. Bij terugbezorgen zal de borg terugbetaald worden minus de door de huurder gemaakte kosten.

3A. Huur overeenkomst:

Een huur overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk vastgelegd worden . Desgevraagd kan deze door de verhuurder schriftelijk bevestigd worden. De huurder en verhuurder verplichten zich om de gestelde afspraken na te komen. De huurder is geacht op de hoogte te zijn van onze verhuur voorwaarde, welke door ons desgevraagd kostenloos toegestuurd worden. Op de huur overeenkomst zijn onze algemene verhuurvoorwaarden van toepassing.

3B:

Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt de schadevergoeding de huurprijs per dag voor elke dag waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. Ingeval van beschadiging van de apparatuur is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

4. Annulering:

Indien een huurovereenkomst tot stand is gekomen, dient de huurder en verhuurder deze na te komen. Als de huurder 7 dagen voor de verhuur datum de overeenkomst schriftelijk beëindigd zal 30 % van het factuurbedrag in rekening gebracht worden. Na deze termijn zal 80 % van het factuur bedrag in rekening gebracht worden. Deze bedragen worden verhoogd met € 15,00 annuleringskosten.

5. Betaling:

Na geleverde diensten of goederen dient een factuur binnen 14 dagen na factuur datum voldaan te worden. Dit kan per bank of in contanten. Indien 30 dagen na factuurdatum het bedrag niet in ons bezit is, zal er een aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 15,00 aanmaningskosten. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Als dit termijn verstrijkt zal er een laatste aanmaning verstuurd worden. Deze bestaat uit het factuur bedrag vermeerderd met € 30,00 aanmaningskosten en een rente vergoeding over het totale factuur bedrag , gesteld op 1,5 % per maand. Deze dient binnen 10 werkdagen na factuurdatum voldaan te worden. Na verloop van dit laatste termijn zullen we het laatste factuur bedrag via een gerechtigde organisatie innen, waarbij de gemaakte kosten voor de huurder zijn.

6. Legimitatie:

De huurder is verplicht zich te legitimeren bij het afhalen van verhuur objecten. Dit kan middels een wettig geldig paspoort/rijbewijs of identiteitskaart. De gegevens zullen door ons op een wettelijke manier gebruikt worden als de huurder zich schuldig maakt aan overtreding van onze voorwaarden.

7. Leeftijd:

De minimum leeftijd voor het ophalen van verhuur objecten is 18 jaar.

8. Optie / reservering:

Het is mogelijk om een reservering te maken op goederen , zonder een verhuurovereenkomst. Deze zal 14 dagen voor huurdatum vervallen, na kennisgeving aan huurder. De huurder kan zich geen rechten ontlenen aan deze reservering betreffende verhuurovereenkomst.

9. Bezorgen/kilometer vergoeding:

Bezorg kosten zijn bepaald op basis van een uurtarief. Voor de berekening zal gebruik gemaakt worden van een reistijd. Deze wordt vastgesteld door middel van de google routeplanner, waarbij de postcode bepalend is voor de afstand.

10. Eigendomsvoorbehoud:

Verhuurde zaken blijven ons eigendom. De verhuur producten zijn volgens verhuur overeenkomst/voorwaarden, in bruikleen tegen een gestelde vergoeding. Zie ook aansprakelijkheid.

11. Aansprakelijkheid:

De huurder is vanaf het moment dat de apparatuur in ontvangst is genomen ten volle aansprakelijk voor alle schade ontstaan aan apparatuur en/of derden,alsmede vermissing van apparatuur of lampen. Ook al is deze apparatuur nog steeds eigendom van de verhuurder. De schade aan producten en/of derden , die het gevolg is van een aan ons toerekenbaar handelen of nalaten komt voor vergoeding in aanmerking . Aan ons is niet toerekenbaar schade geleden door de huurder en / of derden als gevolg van · niet of ondeugdelijk of tijdig leveren van onze toeleveranciers ziekte van personeel · gebreke in hulp of transportmiddelen . · brand · niet nakomen verhuur voorwaarden · niet nakomen huur overeenkomst · werkstaking · verkeersbelemmering · overheids maatregelen · oorlog of andere onlusten In ieder geval zijn we niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ons of door ons personeel of hulpmiddelen, waarbij we de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, tenzij ons grove nalatigheid of opzet verweten kan worden. M.b.t. door ons gegeven adviezen kan de huurder geen aanspraak maken op schade vergoeding. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade door huurder en / of derden geleden, dan bovengenoemd, ook niet voor gevolgschade van welke aard ook, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze kant. We zijn in geen geval verder aansprakelijk dan tot een vergoeding van de in de huurovereenkomst genoemde goederen ten gevolgen waarvan de huurder schade heeft geleden.

12. Transport/risico:

De huurder is vanaf het moment van in ontvangst nemen van de apparatuur ten volle aansprakelijk , zie aansprakelijkheid . De apparatuur dient deugdelijk vervoerd te worden in een afgesloten vervoersmiddel of aanhangwagen, welke niet van zeildoek of iets soortgelijks mogen zijn. Bij vermissing of schade aan de apparatuur dient een proces verbaal overlegt te worden binnen 12 uur naar het incident.

13A: Algemene voorwaarden:

Defecte materialen en / of lampen dienen altijd geretourneerd te worden. Wat niet terug komt wordt volgens nieuw waarde berekend aan de huurder. · Huur objecten worden altijd op werking gecontroleerd en getest. · Huur objecten dienen door de huurder in de zelfde staat terugbezorgd te worden. · Door ondeskundig gebruik zijn de gemaakte kosten voor de huurder. · Alle kosten voor schoonmaken opruimen of reparatie zullen tegen een uurloon op de huurder verhaald worden.

13B:

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde apparatuur voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

14. Geschillen:

Op al onze afgesloten verhuur overeenkomsten in uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen voorgelegd worden aan een bevoegde Burgerlijke Rechter binnen ons vestigings gebied, voorzover de wettelijke bepalingen dit toelaten. Indien niet van toepassing hebben we het recht een geschil voor te leggen aan een arbitrage commissie.

15. Wijziging van de verhuur voorwaarden:

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van kracht op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Waarbij lopende huurovereenkomsten , volgens deze voorwaarden , van toepassing blijven.

16. BUMA/STEMRA/SENA-rechten:

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten (dan wel andere rechten welke hiermee samenhangen) die voortvloeien uit het door de huurder, of in opdracht van de huurder, ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de verhuurder beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts de verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA. De huurder zal, zover noodzakelijk, zorgdragen voor aangiften e.d.

17. Gebruik door derden:

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

18A. Verzekeringen:

De huurder verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst bekend met het feit dat door hem gehuurde niet verzekerd is vanaf het moment waarop de apparatuur het magazijn verlaat.

18B: 

De huurder dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de gehuurde apparatuur tegen verlies, diefstal, molestschade of anderszins aangerichte schade van of aan de gehuurde apparatuur gedurende de gehele huurperiode. De te verzekeren waarde van de gehuurde zaken wordt op schriftelijk verzoek van de huurder aan deze door verhuurder meegedeeld.